Philatelic collection transfer
Home-->phila-000-eng-->p02-000-eng
P02--000-eng The mailed poatcards autographed by Chinese ambassador in 158 countries
A full set of philatelic items (6 high-albums) price 9900 USD
 
This is a special, unique philatelic album. It is signed and returned by the Chinese Embassy in 158 countries. Its pireod is March 1998 to Octorber 2001. Its content is extremely rich and valuable. It was edited, organized as 6 volumes, the total weight of more than 20KG. All items are still intact up to now.
 
The mailed poatcards autographed by Chinese ambassador in 158 countries
The mailed poatcards autographed by Chinese ambassador in 158 countries
Above: First ambassador to the Republic of South Africa Xuexian Wang
Ambassador to the United States Zhaoxing Li
Above: Ambassador to the United States Zhaoxing Li
Ambassador to the Papua New Guinea Zhenyu Zhao and large-scale withdrawal of overseas Chinese operations from Solomon
Above: Ambassador to the Papua New Guinea Zhenyu Zhao and large-scale withdrawal of overseas Chinese operations from Solomon
Ambassador to the Papua New Guinea Zhenyu Zhao and large-scale withdrawal of overseas Chinese operations from Solomon
Above: "China Daily"
Ambassador to Japan Jian Chen
Above: Ambassador to Japan Jian Chen
A letter in reply from ambassador to Russia Tao wu
Above: A letter in reply from ambassador to Russia Tao wu
 
 
111111
 

Ambassador to Madagascar Zhixue Ma and an interesting philatelic story

Ambassador to Madagascar Zhixue Ma and an interesting philatelic story
Ambassador to Madagascar Zhixue Ma and an interesting philatelic story
Above: Ambassador to Madagascar Zhixue Ma and an interesting philatelic story
Signed by ambassadors to Qutar Wenxian Gao and Turkey Kuangyi Yao , and with the stamp of the Embassy:
Above: Signed by ambassadors to Qutar Wenxian Gao and Turkey Kuangyi Yao , and with the stamp of the Embassy
This is a postcard to the Chinese embassy in Yugoslavia in July 11, 1998. It used a wrong old address "Kralja Milutina 6". Yugoslavia post to modify it become 11070 NOVI (Handwriting Serbian language, English is 11070 NEW). May 7, 1999 occurred the US missile "mistakenly bombed" Chinese embassy incident, the correct position of the new and old embassy become the focus of the issues.
Above: This is a postcard to the Chinese embassy in Yugoslavia in July 11, 1998. It used a wrong old address "Kralja Milutina 6". Yugoslavia post to modify it become 11070 NOVI (Handwriting Serbian language, English is 11070 NEW). May 7, 1999 occurred the US missile "mistakenly bombed" Chinese embassy incident, the correct position of the new and old embassy become the focus of the issues.
Letter in reply from ambassadors to Iraq Bigan Sun, and Libya Juan Zhai
Above: Letter in reply from ambassadors to Iraq Bigan Sun, and Libya Juan Zhai
This set of philatelic items has the following characteristics:

1. From a historical Perspective: It recorded China diplomatic relations in global scale In the late 20th century (Total 162 countries); Major diplomatic events (example US missile "mistakenly bombed" Chinese embassy in 1999; China organized first large-scale evacuation operation after Solomon coup in 2000); Ambassador signature and rotation (A part of ambassadors twice Sign for me); Embassy seal style and so on, these messages have done a faithful record in these philatelic items

2. From postal Perspective: It is big exploration for the global postal routes. Example postal regulations in various countries, postal routes smooth degree, Ratio of postage and national income, Mail back and forth time,lost and damage case etc. Can find out the answer by this time of practice.
3. From philatelic Perspective: The content of this set of items is extremely rich. There are variety of ordinary postcards, stamped postcards, commemorative postcards, award winning postcards etc., a large number of chronicle stamps from 1992, and a small amount of souvenir sheets in the postcards sent by me; The returned letters from the respective embassy, used of various countries with different characteristics of the stamps, and the embassy or the local envelope, a variety of postal labels (including postal datemark, returned label due to interruption or war), seal, handwriting, and each ambassador's signature with different artistic characteristics and so on. It is a valuable material for the philatelic lovers to carry on the special research and the thorough excavation.
4 from the social and Cultural Perspective: They objectively reflected the common and individual activities of the Chinese Embassadors such a special group. From their general attitude to treatment these small things outside of duty, serious degree for reply the mail, the contents of the reply letter, can see their great enthusiasm in the heart for the people of the motherland, even if they are ordinary
civilians be strangers to each other!
 

No.

COUNTRIES
AMBASSADORS
Prices USD
001
SOUTH AFRICA WANG XUEXIAN 75
002
IRAQ SUN BIGAN 100
003
USA LI ZHAOXING 125
004
VANUATU LIAP JINCHENG 50
005
ZIMBABWE HUANG GUIFENG 50
006
MALTA ZU QINSHUN 50
007
GUINEA XU MENGSHUI 50
008
TADZHIKISTAN FU QUANZHANG 50
009
NEW ZEALAND(AND COOK IS.) CHEN WENZHAO 50
010
NETHERLANDS HUA LIMING 75
011
KOREA ZNANG TINGYAN 75
012
FINLAND WANG LIAN 75
013
SPAIN(AND ANDORRA) TANG YONGGUI 75
014
BELARUS WU XIAOQIU 75
015
BRUNEI WANG JIANLI 50
016
KIRGHIZSTAN CHEN ZHONGCHENG 50
017
UK MA ZHENGANG 100
018
AUSTRALIA HUA JUNDUO 100
019
ROMANIA LIU GUCHANG 75
020
ANTIGUA AND BARBUDA WU ZHENGLONG 50
021
TRINIDAD AND TOBAGO ZHANG SONGXIAN 50
022
PORTUGAL WEI DONG 75
023
INDIA ZHOU GANG 100
024
MOZAMBIQUE SHAO GUANFU 50
025
FRANCE CAI FANGBO 100
026
YEMEN SHI YANCHUN 50
027
D.P.R.KOREA WAN YONGXIANG 75
028
SRI LANKA(AND MALDIVE IS.)
CHEN DEFU 100
029
LESOTHO CHEN LAIYUAN 75
030
ITALY(AND SAN MARINO) WU MINGLIAN 100
031
MEXICO SHEN YUNAO 100
032
ZAMBIA WANG YUNXIANG 75
033
ARGENTINA XU YICONG 75
034
BULGARIA CHEN DELAI 75
035
ISRAEL WANG CHANGYI 75
036
INDONESIA CHEN SHIQIU 75
037
THAILAND FU XUEZHANG 75
038
NORWAY MA SIHAN 75
039
LUXEMBOURG DING BAOHUA 75
040
BURUNDI SHI TONGNING 50
041
UKRAINE ZHOU XIAOPEI 75
042
CAMBODIA YAN TINGAI 75
043
YUGOSLAVIA PAN ZHANLIN 125
044
CENTRAL AFRICA CUI YONGQIAN 75
045
ESTONIA ZHOU MINGRONG 50
046
POLAND CHEN DI 75
047
LATVIA YAO PIESHENG 50
048
MALI LI YONGQIAN 50
049
KAZAKHSTAN LI HUI 75
050
DENMARK YANG HEXIONG 75

No.

COUNTRIES
AMBASSADORS
Prices USD
051 BELGIUM SONG MINGJIANG 75
052 PHILIPPINES GUAN DENGMING 50
053 ETHIOPIA JIANG ZHENGYUN 50
054 OMAN WANG XIAOZHUANG 50
055 GERMANY LU QIUTIAN 100
056 ECUADOR ZHANG HONGZHAO 50
057 JAPAN CHEN JIAN 100
058 AUSTRIA LIU CHANGYE 75
059 BARBADOS ZHAN DAODE 50
060 CANADA MEI PING 100
061 RUSSIA WU TAO 125
062 MAURITIUS XIA SHOUAN 50
063 EGYPT YANG FUCHANG 100
064 SLOVENIA YANG HEXIONG 75
065 ERITREA SHI YONGJIU 50
066 TUNISIA(AND PALESTINE) LV GUOZENG 75
067 ARMENIA ZHU ZHAOSHUN 75
068 IRELAND ZHENG JINJIONG 75
069 AZERBAIJAN LEI YINCHENG 75
070 SINGAPORE CHEN BAOLIU 75
071 CAPE VERDE JIANG YUANDE 50
072 PERU REN JINGYU 75
073 PAKISTAN ZHEN CHENGLI 75
074 MYANMAR LIANG DONG 50
075 NAMIBIA TANG ZHENQI 50
076 GUYANA WANG FUYUAN 50
077 MOLDOVA LIN ZHENLONG 50
078 URUGUAY YANG MINGXIN 50
079 JAMAICA LI SHANGSHENG 50
080 RWANDA HE JINCAI 50
081 TANZANIA ZHANG HONGXI 75
082 GABON ZUO SHUSHEN 50
083 BRAZIL LI GUOXIN 100
084 SWITZERLAND ZHOU ZIZHONG 100
085 GHANA LI ZHUPIE 50
086 CONGO(B) QU FUJUN 50
087 COMORES XU DAIJIE 50
088 MOROCCO MU WEN 50
089 CONGO(K) SUN KUNSHAN 50
090 VENEZUELA LIU BOMING 50
091 MADAGASCAR MA ZHIXUE 75
092 KUWAIT ZHANG ZHIXIANG 50
093 SURINAME LI JIANYING 50
094 CYPRUS YIN ZUOJIN 50
095 COLOMBIA HUANG SHIKANG 50
096 BAHRAIN PAN XIANGKANG 50
097 QATAR GAO WENXIAN 50
098 UGANDA SONG ZENGSHOU 50
099 TURKEY YAO KUANGYI 75
100 KENYA AN YONGYU 50

No

COUNTRIES
AMBASSADORS
Prices USD
101
FIJI CHEN JIANGHUA 50
102
ALGERIA LI QINGYU 75
103
MAURITANIA CANG YOUHENG 50
104
CHILE ZHANG SHAYING 75
105
ALBANIA MA WEIMAO 75
106
CUBA LIU PIEGEN 75
107
ICELAND WANG RONGHUA 50
108
BENIN DUAN CHUNLAI 50
109
GEORGIA ZHANG YONGQUAN 75
110
LIBYA ZE JUAN 75
111
U.A.E. ZHU DACHENG 75
112
DJIBOUTI MENG XIANKE 50
113
TOGO JIANG KANG 50
114
SAMOA WANG XINYUAN 50
115
LAOS ZHAO JIAHUA 50
116
COTE D'IVOIRE LIU LIDE 50
117
ST.LUCIA GU PINE 50
118
NIGERIA LV FENGDING 50
119
JORDAN LIU BAOLAI 50
120
GREECE YANG GUANGSHENG 75
121
SYRIA WU MINMIN 100
122
KIRIBATI YANG ZHIKUAN 50
123
SIERRA LEONE YU WUZHEN 50
124
BOTSWANA BAO SHUSHENG 50
125
SEYCHELLES WANG XINSHI 50
126
MONGOLIA QI ZHIJIA 75
127
CZECH YAN PENG 75
128
BOSNIA AND HERCEGOVINA WEN XIGUI 75
129
LEBANON LIU ZHENTANG 75
130
BANGLADESH WANG CHUNGUI 50
131
MALAYSIA GUAN DENGMING 50
132
IRAN SUN BIGAN 75
133
NEPAL ZENG XUYONG 75
134
NIGER JI JIANGYI 50
135
MICRONESIA XU JUN 50
136
TURKMENISTAN GONG LIEFU 75
137
SLOVAKIA TAO MIAOFA 75
138
BOLIVIA WU CHANGSHENG 75
139
CAMEROON GAO RUMING 50
140
CROATIA LI GUOBANG 50
141
HUNGARY CHEN GUOYAN 50
142
BAHAMAS MA SHUXUE 50
143
SAUDI ARABIA YU XINGZHI 75
144
TONGA ZHANG BINHUA 100
145
SWEDEN QIAO ZONGHUAI 75
146
PAPUA NEW GUINEA ZHAO XINYU 100
147
UZBEKISTAN LI JINGXIAN 50
148
ANGOLA XIAO SIJIN 50
149
SUDAN DENG SHAOQIN 75
150
VIET NAM LI JIAZHONG 75
151
GUINEA-BISSAU HONG HONG 75
A full set of philatelic items (6 high-albums) price 9900 USD
Because too many items, the specific operation of the transaction will be further consultations by the two sides. The seller will provide a full set of list and high definition photos (to be divided into 6 groups and successive provide) to the buyer. The buyer can return if found inconsistent with the photos, and the philatelic items no any damage within a week in receives the philatelic items.
Please contact to me if you have any problem
July 2016
 
 
 
about Us Contact Panment Guest book
WAPWAT.com
Philately
Music
code
信息产业部备案序号(2014): 苏ICP备11039856号 © 2015 hwg 版权所有